נכסים, בינוי ומשק

 

 

 

האגף מופקד על ביצוע מדיניות המשרד בנושא הלוגיסטיקה הן לפעילות המשרד והן לביצוע, הקמה או תכנון פרויקטים במגזר החקלאי במימון המשרד. האגף פועל בהתאם להוראות התכ"מ, הנהלים, חוק תכנון ובנייה, פקודת הבטיחות, הוראות החשב הכללי והנחיות הממונים.

תפקידי האגף וסמכויותיו

האגף מופקד על כל פעילות הבינוי של המשרד, כולל יחידות הסמך, ממונה על הכנת תכניות הבינוי והתחזוקה של המבנים, בתיאום עם גורמים הנדסיים מקצועיים ואחרים, ובסיועם.

 • הפעלת תכניות בנייה, הרחבה, שיפוצים ותחזוקה של מבני המשרד, באמצעות העובדים הכפופים וחברות קבלניות. ביצוע בקרה על התקדמות העבודות ועמידה בלוח הזמנים ובלוח ההתקשרויות.
 • אחריות על הקרקעות המוחזקות בידי המשרד, בכל הקשור בשימוש ובתפעול, מניעת פלישות וסילוקן, דמי חכירה וריכוז הנושאים הקשורים בהפעלת שטחים עם גורמי חוץ.
 • טיפול בתכניות המתאר (תב"ע) היזומות והמתוקצבות על ידי המשרד, עבור המגזר החקלאי.
 • קביעת תכניות הרכש על פי סדרי עדיפויות והאפשרויות התקציביות. תוכניות הרכש כוללות ציוד טכני, מדעי, הנדסי ועוד, המסופק ע"י ספקים מקומיים ו/או ספקים מחו"ל. האגף קובע תנאים כבסיס להתקשרויות, על פי הנהלים ובתיאום עם הגורמים המוסמכים.
 • פרסום וניהול מכרזים לכל ועדות המכרזים של המשרד, ריכוז תהליך המכרזים בכפוף לנהלים ולהוראות. קיום קשר עם זוכים לצורך יצירת ההתקשרויות, פיקוח על ביצוע העבודות ואספקת הטובין בהתאם לסעיפי החוזים, ואישור חשבונות לתשלום בהתאם.
 • טיפול במערך הבטיחות של המשרד (לרבות יחידות הסמך), כולל מעבדות ועבודה בחקלאות, וקיום "פקודת הבטיחות בעבודה".
 • אחריות על הטיפול במחסנים ובמצאי, קביעת רמות מלאי ובדיקתן הרצופה. עריכת ביקורת במחסנים והגשת הדוחות המתאימים כנדרש בהוראות. הפעלה ועדכון שוטף של המערך הלוגיסטי הממוחשב.
 • אחריות על ניהול מאות כלים חקלאיים (לרבות אישור מפרטים, רכש ותחזוקה), אשר אינם מטופלים ע"י מינהל הרכב הממשלתי.
 • אחריות על מערך שיווק התוצרת החקלאית, פרי מחקרי המשרד ויחידות הסמך (מהחי והצומח), תוך עמידה בנוהלי המשרד ובעדכונם.
 • אחריות על תנאי הדיור של עובדי המשרד ועל מערכות תשתית למיניהן, כמרכזיות טלפון ומערכות קשר נוספות.
 • קיום קשר עם משרדי ממשלה אחרים וגורמי חוץ בעניינים הקשורים לתחומי הפעילות של האגף.​
נכסים, בינוי ומשק

 

 

 

 

הודעת עדכון למכרז מס' 2/2013 מתן שירותי הסעדה בקריה החקלאיתנכסים, בינוי ומשקhttps://www.moag.gov.il/Publication/news/Pages/update_tender_2_2013.aspxהודעת עדכון למכרז מס' 2/2013 מתן שירותי הסעדה בקריה החקלאית21/08/2013 21:00:00{3df2b3b4-d88d-41bf-8b55-7389fa7a4eff}e9053cbc-e6a2-4c4a-beff-4b5af412003351
ביטול מכרז 18/2012 לעיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק מיצג נייד "מתגלגל" במסגרת תערוכת אגריטך ה-18נכסים, בינוי ומשקhttps://www.moag.gov.il/Publication/news/Pages/tender_18_2012_bitul.aspxביטול מכרז 18/2012 לעיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק מיצג נייד "מתגלגל" במסגרת תערוכת אגריטך ה-1828/02/2012 22:00:00{3df2b3b4-d88d-41bf-8b55-7389fa7a4eff}e9053cbc-e6a2-4c4a-beff-4b5af412003347
קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית בינלאומית המתקיימת בישראללשכת המנכ"ל;נכסים, בינוי ומשק;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);סחר חוץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2011/Pages/RFI_Agricultural_Exhibition.aspxקבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית בינלאומית המתקיימת בישראל10/10/2011 22:00:00{a7db5871-8d66-483f-8aa2-bcbb42df732f}db2c01f0-0146-4662-82bc-d72ad04a59ca6
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2007נכסים, בינוי ומשקhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/doch chok chofesh hameyda 2007.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 200729/06/2008 22:00:00{913bfbdd-353e-42dd-bedd-47fbb3e6860d}d1514351-d6c1-44a1-abae-d6682283532a4

 

 

דגמי אוהדדגמי אוהד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461731דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינויבית דגן03-948540003-9485851OhadD@moag.gov.il
בן ברוך מאיהבן ברוך מאיה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461943בן ברוך מאיהרכז בכיר (בנא_מ-משאבים חומריים)בית דגןMayab@moag.gov.il
גבאי אורליגבאי אורלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461950גבאי אורלימרכז (מכרזים והתקשרויות)בית דגן03-9495405orlyk@moag.gov.il
קוסובסקי אורנהקוסובסקי אורנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461744קוסובסקי אורנהלוגיסטיקה ונכסיםבית דגן03-9485398 03-9485713 OrnaK@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.mr.gov.il/Pages/HomePage.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מינהל הרכש הממשלתי</a>מינהל הרכש הממשלתי
<a href="http://www.oref.org.il/"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />פיקוד העורף</a>פיקוד העורף