ניתוח מערכות מנהל והדרכה

 

 

 

היחידה לניתוח מערכות מינהל (נמ"מ) והדרכה מופקדת על תחום ההדרכה, המינהל והארגון.
היחידה פועלת בכפוף להוראות והנחיות התקשי"ר והתכ"ם לפיתוח, טיפוח וקידום עובדים בדרגות ובתפקידים השונים ולהשבחת רמתם המקצועית.
בנוסף, היחידה פועלת להגברת היעילות ושיפור השירות ללקוחות הפנים ומקדמת מקצוענות, חדשנות וחסכון במשאבים.
במסגרת תפקידיה מופקדת היחידה גם על ניהול רשומות המשרד ועל הפעלת חוק חופש המידע.
היכולת לממש חזון, אסטרטגיה ויעדים של המשרד, מותנית, בין השאר, בידע וביכולות של האנשים העובדים בו ואחד ממנגנוני הגמישות של המשרד הוא מערך הלמידה הארגונית והאישית.

הדרכה:
תחומי אחריות עיקריים
• עיצוב תפיסת הלמידה כחלק מהאסטרטגיה והחזון של המשרד לצורך מימושם.
• גיבוש תכנית למידה שנתית.
• מיפוי צורכי הלמידה בהיבט כלל ארגוני ובהיבט יחידתי.
• פיתוח תשתיות למידה.
• אפיון ופיתוח מוצרי למידה.
• ביצוע הכשרות שונות למנהלים ועובדים.
• ניהול הלמידה ומופעי ההדרכה.
• הערכת ההדרכה ואפקטיביות הלמידה.
• פיתוח וקידום נשים באמצעות פעולות הדרכה.
• פיתוח הסגל הבכיר והעתודה הניהולית.
• פיתוח איכות השירות וטוהר המידות.
• ייזום, פיתוח ועידוד שיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים תומכי ומספקי הדרכה והכשרה מקצועית (נציבות שירות המדינה, קרנות ידע ומוסדות להשכלה אקדמית).

מינהל וארגון
תחומי אחריות עיקריים
• כתיבה ועדכון של נהלי עבודה.
• עיצוב ושיפור טפסים.
• ביצוע הליך בחירת עובדים וצוותים מצטיינים.
• מטלות אד-הוק הקשורות במינהל וארגון.

 

רשומות
חוק הארכיונים, תשט"ו-1995 קובע את דרכי הטיפול בחומר ארכיוני המצוי ברשות מוסדות המדינה, כולל במשרדי ממשלה.
בחוק מוגדרות תקופות אחזקה של חומר ארכיוני, אופן שימורו ו/או ביעורו וכן סוגי החומר הארכיוני שיש להפקיד בגנזך המדינה לשמירה לצמיתות.
האחראי לרשומות ביחידה לנמ"מ והדרכה מופקד על הפעלת החוק, כלומר ייעוץ וסידור תיקיונים, ארכיבים ומגנזות של כל יחידות המשרד וכן טיפול בהפקדת חומר ארכיוני בגנזך המדינה וטיפול בביעור חומר ארכיוני כנדרש ע"פ החוק.

ממונה על חוק חופש המידע
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 קובע כי לכל אזרח או תושב מדינת ישראל קיימת הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. החוק קובע את אופן הפנייה, דרכי הטיפול בבקשה, סייגים למסירת מידע, אגרות בקשה, טיפול במידע ודרכי ערעור על החלטת הרשות הציבורית.
מרכז בכיר לנמ"מ והדרכה ביחידה משמש כממונה על חוק חופש המידע במשרד. במסגרת התפקיד, הממונה אחראי על פניות לקבלת מידע המופנות למשרד ועל מתן תשובות לפונה ע"פ החוק.
בנוסף, אחראי הממונה על פרסום דו"ח פעילות יחידות המשרד, אחת לשנה ב-1 ביולי. הדו"ח עוסק בפעילות כלל יחידות המשרד בשנה הקודמת לפרסום ומתפרסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ניתוח מערכות מנהל והדרכה

 

 

 

 

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014ניתוח מערכות מנהל והדרכהhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2015.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201424/06/2015 21:00:00{913bfbdd-353e-42dd-bedd-47fbb3e6860d}d1514351-d6c1-44a1-abae-d6682283532a3
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013ניתוח מערכות מנהל והדרכהhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2014.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201329/06/2014 21:00:00{913bfbdd-353e-42dd-bedd-47fbb3e6860d}d1514351-d6c1-44a1-abae-d6682283532a2
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2012ניתוח מערכות מנהל והדרכהhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2013.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201229/06/2013 21:00:00{913bfbdd-353e-42dd-bedd-47fbb3e6860d}d1514351-d6c1-44a1-abae-d6682283532a7
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2011ניתוח מערכות מנהל והדרכהhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh_meida_2011.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201104/07/2012 21:00:00{913bfbdd-353e-42dd-bedd-47fbb3e6860d}d1514351-d6c1-44a1-abae-d6682283532a9

 

 

אלקים תמראלקים תמר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461960אלקים תמרמנהל תחום (הדרכה וניתוח מערכות מינהל)בית דגן03-96854559485357 - 03tamye@moag.gov.il

 

 

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2016.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201608/07/2017 21:00:00
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh-hameida2015.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201529/06/2016 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל ניהול ערבויות בהתקשרויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_nihul_arvuyot.aspxנוהל ניהול ערבויות בהתקשרויות18/03/2013 22:00:00