נהלים

 

 

נוהל ניהול ערבויות בהתקשרויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_nihul_arvuyot.aspxנוהל ניהול ערבויות בהתקשרויותנוהל ניהול ערבויות בהתקשרויות