נוהלי תמיכה

​​

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers_market.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019
נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019
נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers-markes.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019
נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת טרייה שונה מייצור מקומי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_triya.aspxנוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת טרייה שונה מייצור מקומי
קול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצואhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/chizuk_mop_ezori.aspxקול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצואקול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצוא
עדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015-2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_hitargenuyot_haklaim.aspxעדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015-2014עדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015
טיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו, 1996 ולחוק תכנון משק החלב, התשע"א, 2011 - מועד אחרון להגשת התייחסות - 20.11.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/amot_mida_mechirim.aspxטיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו, 1996 ולחוק תכנון משק החלב, התשע"א, 2011 - מועד אחרון להגשת התייחסות - 20.11.2012טיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
הודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה - 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_bitoach_2012.aspxהודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה - 2012הודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה
נוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2010 טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_chirachon_2009_2010.aspxנוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2010 טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2011 טיוטה להערות הציבור