האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב

 

 

 

Bedouins_integration.jpg

החברה הבדואית בנגב מונה כ-240,000 מאזרחי ואזרחיות ישראל, המתגוררים בתשע רשויות מקומיות ובמספר כפרים בלתי מוכרים. החברה הבדואית סובלת מפערים גבוהים במדדי ההשכלה וברמת ואיכות התעסוקה, כאשר על פי רוב חברה זו מדורגת במקום הנמוך ביותר במדדים סוציו-אקונומים בכלל החברה בישראל. תשע הרשויות המקומיות הבדואיות מדורגות כולן באשכול החברתי כלכלי 1 – הנמוך ביותר בדירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כפועל יוצא, איכות החיים ביישובים הבדואים נמוכה, רמת השירותים הניתנים בהן לתושב לוקה בחסר, והם מאופיינים בתת פיתוח ובמחסור ניכר בתשתיות.

האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב הינה יחידת מטה הפועלת ברשות לתכנון שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, החל משנת 2014. 

מטרת האגף היא להוביל לשיפור משמעותי במצבה הסוציואקונומי של החברה הבדואית בנגב תוך חתירה לצמצום הפערים בין אוכלוסייה זו לכלל אוכלוסיית המדינה. האגף אמון על יישום תכניות החומש לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה 2397 והחלטת ממשלה 3708 אשר קדמה לה), לצד יישומן של החלטות ממשלה נוספות. כיחידת מטה, פועל האגף במסגרת צוותי חשיבה בין משרדיים ובין מגזריים אשר מטרתם התרת חסמים וקידום מדיניות בין משרדית לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב. בנוסף, פועל האגף במסגרת מיזמים משותפים, לפיתוח וקידום שירותים שונים כגון קידום מצוינות, בטיחות בסביבת הבית ומניעת תאונות, בטחון תזונתי ועוד.

בעבודתו פועל האגף לאיתור צרכים חדשים העולים מן השטח, לסיוע בהתאמת השירותים הניתנים על ידי משרדי הממשלה השונים לחברה הבדואית בנגב, לשיקוף הקשיים וההצלחות, לקידום קבלת החלטות המבוססת על נתונים מידע וידע ולסיוע בהתרת חסמים וביצירת חיבורים בין כלל הגורמים.

לאגף שותפים רבים בעבודתו, בהם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות הבדואיות, נציגי אקדמיה, נציגים מהמגזר העסקי ונציגים מהמגזר השלישי הרתומים כולם להובלת שיפור משמעותי במצבה הסוציואקונומי של החברה הבדואית בנגב.
אגף לפיתוח - בדואים בנגב

 

 

 

 

אתגרים לסטודנטים הבדואים - דוח סיכום תוצאות שאלון לסטודנטים אגף לפיתוח - בדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/report_2020.aspxאתגרים לסטודנטים הבדואים - דוח סיכום תוצאות שאלון לסטודנטים 27/12/2020 22:00:00{de67368d-e15b-4a8b-8e08-44420c7e883b}7da49561-042a-48e1-a67d-6c0b3a03de1128

 

 

מן יריבמן יריב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461888מן יריבמנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגבבית דגן03-9485716YarivM@moag.gov.il
למדני אריאללמדני אריאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461441למדני אריאלמנהל תחום משאבים ותכנוןבית דגן03-9485495ariell@moag.gov.il
חרותי יאירחרותי יאיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466960חרותי יאירמנהל תחום תכנון אסטרטגי03-9485495yairhe@moag.gov.il
צרפתי בניצרפתי בני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466921צרפתי בנימרכז בכיר - תכנון ובקרה03-9485294BenyTz@moag.gov.il