פרוטוקולים, ועדות היגוי וקולות קוראים

​​​

 

 

אתגרים לסטודנטים הבדואים - דוח סיכום תוצאות שאלון לסטודנטים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/report_2020.aspxאתגרים לסטודנטים הבדואים - דוח סיכום תוצאות שאלון לסטודנטים
קול קורא יוזמות לתעסוקת נשים בדואיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/kol_kore_woman.aspxקול קורא יוזמות לתעסוקת נשים בדואיות
ספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397) – ערביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Working_Progress_bedouins.aspxספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397) – ערבית
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 21.06.2018 ומצגות המשרדים השותפים ליישום ההחלטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Steering_Committee.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 21.06.2018 ומצגות המשרדים השותפים ליישום ההחלטה
דו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tihnun_mul_bitzuha.aspxדו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2017
תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 14/11/2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_2018_19.aspxתמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 14/11/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/protocol_11_1_18.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.2018
ספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_2397.aspxספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)
דוח תכנון מול ביצוע – 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_3708.aspxדוח תכנון מול ביצוע – 2016
החלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/gov_decision_3708.aspxהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואית
דו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tihnun_mul_bizua.aspxדו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2018
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 14.03.2019 ומצגות המשרדים השותפים ליישום ההחלטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/vaadat_higuy_mazagot_misradim.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 14.03.2019 ומצגות המשרדים השותפים ליישום ההחלטה
דוח תכנון מול ביצוע לשנים 2017 – 2019 התוכנית לפיתוח כלכלי - חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2019 – 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/planning_report.aspxדוח תכנון מול ביצוע לשנים 2017 – 2019 התוכנית לפיתוח כלכלי - חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2019 – 2021