​​ההתיישבות בפריפריה מילאה תפקיד חשוב בעיצוב גבולות המדינה.
חיזוק יישובי הספר ויישובי הפריפריה משמעותם חיזוק הגבולות, חיזוק הביטחון וחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל כולה. 
במשך שנים ארוכות החיים ביישובי הספר במדינת ישראל כללו התמודדות בלתי פוסקת עם מצב ביטחוני רעוע, ירי טילים, חדירות מחבלים והסבת נזקים לרכוש ולנפש. יתר על כן, הריחוק ממרכזי תעשייה ומסחר היווה גורם מעכב בקליטת תושבים ובהתרחבות השירותים הניתנים ביישובים. חרף הקשיים היומיומיים, עמדו יישובי הגבול ויישובי הפריפריה, שפעמים רבות חלקו התמודדויות דומות, בעוז ובגבורה מול האתגרים שניצבו בפניהם.  אל הדגל של חיזוק יישובים אלה נקראה החטיבה להתיישבות, בהיותה בעלת מאגר כוחות מיוחד, עמוס ידע, ניסיון, יכולות מוכחות ובכן תחושת שליחות איתנה. 
יעדי החטיבה, על פיהם היא פעלה בשנים האחרונות בקרב ההתיישבות הכפרית, הם הקמת יישובים באזורי הפריפריה, חיזוקם והבאתם לידי יכולת קיום עצמית מבחינה דמוגרפית, כלכלית וחברתית, הן ברמת היישוב הבודד והן ברמת מערך היישובים האזורי. זאת תוך שילוב וחיזוק הקשר בין היישובים הכפריים ליישובים העירוניים במרכז הפריפריה הנותנים שירותים לאזור כולו.​


​​החטיבה להתיישבות - מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018 - מסמך נגיש | מסמך סרוק וחתום 

"כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארץ הקודש אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל, כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני, והתכלית העליונה בוא תבוא על ידי חיבור עם ה' בארץ ה'" (הרב קוק, עולת ראי"ה).

בהתאם לסעיף 7(א) להחלטת ממשלה מספר 1998, מיום ז' תשרי תשע"ו, 9.10.16: "אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל והחטיבה להתיישבות", מוטל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע את יעדי תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות ואת מטרותיה באופן מפורט, לרבות יעדים ומטרות רב שנתיים היכן שנדרשים ואת סדרי העדיפויות להשגתם, בכפוף למדיניות הממשלה. 

​מדיניות לשנים 2017 ו- 2018
מטרת תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות הינה לפעול לצמיחת ההתיישבות הכפרית בהיבטים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, להרחבת יישובים, לקליטת מתיישבים, לפיתוח ולשיפור תשתיות היישובים וליצירת חוסן כלכלי וחברתי, בדגש על יישובים מאוימים, סמוכי הגבול והפריפריה.
לשם חיזוק וביסוס ההתיישבות ולשם הרחבתה, צמיחתה והתחדשותה, פעילות החטיבה להתיישבות בשנים 2017 ו-2018 תהיה מגוונת ורב תחומית אך ממוקדת באזורי הפריפריה. 
לשם מימוש יעדיה, החטיבה להתיישבות תפעל לביצוע הפעולות הבאות: 
תכנון אדריכלי, תכנון אזורי ותכנון פיזי מפורט; סיוע בהקמת יישובים ופיתוחם על ידי השקעות בתשתיות למגורים זמניים ובתשתיות לתעסוקה ואמצעי יצור – ברמת הפרט, היישוב והאזור; ייעוץ וליווי כלכלי וניהולי; ליווי, טיפול וסיוע חברתי קהילתי – ברמת הפרט, היישוב והקהילה והאזור; קליטה ואכלוס לרבות קליטת עליה בהתיישבות הכפרית; סיוע למערכות תומכות אזוריות;
וביתר פירוט: 

  1. ​​הקמת יישובים חדשים בהתאם להחלטות ממשלה בשיתוף או בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון ובכלל זה תכנון לשלביו השונים, הקמת אתרי ביניים ליישובי הקבע וגיבוש הקהילה שתתיישב ביישוב הקבע תוך מתן טיפול כוללני ליישוב. במכלול פעולות אלה תקדם החטיבה להתיישבות תכנון של חבלי התיישבות ושל ישובים חדשים בהתאם להחלטות ממשלה, ובהם יישובי מבואות ערד בנגב המזרחי, ישוב דרוזי חדש והישוב שיבולת בגליל התחתון.
  2. ​פעילות ביישובים חלשים וביישובים חדשים, לרבות סיוע בשיקום ופיתוח תשתיות.  במכלול פעולות אלה, החטיבה להתיישבות תסייע לישובים כפריים באזורי הפריפריה, בדגש על ישובים דלי אוכלוסין, ישובים חדשים וישובים חלשים מבחינה חברתית כלכלית לקראת צמיחה והתחדשות, בהם הסיוע עשוי להוות מנוף לשינוי מגמה ולעידוד צמיחתם.
  3. ​סיוע קהילתי ליישובים למטרת קליטת תושבים חדשים, בכלל זה סיוע בדרכים לשיווק היישוב והאזור. 
  4. תמיכה ועידוד ממשלתית לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות נלוות לחקלאות.
  5. ​חיזוק הבסיס התעסוקתי ועידוד קליטת משפחות חדשות בדגש על יישובים מאוימים וצמודי גדר ובכלל זה עידוד התיירות הכפרית והיזמות. 
  6. ​חיזוק, שיקום והבראת יישובים מוחלשים הסובלים, בין היתר, מאיום בטחוני או מתת אכלוס קיצוני.
  7. ​​יצירת מנגנונים ועוגני צמיחה אזורים אשר יתמכו בישובים הכפריים בתחומי כלכלה ותעסוקה, קליטה, חינוך, קהילה וחברה.

הנושאים ותחומי הפעולה שנכללו במדיניות שלעיל נועדו לתרום ליישום מדיניות הממשלה המבקשת לחזק את התיישבות באזורים שונים, תוך דגש על יישובים הנמצאים בפריפריה ובפריפריה הקשה. פעילות מלאה זו תתרום לפיזור האוכלוסייה ולצמיחת ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית.