להלן קריטריונים והנחיות לבחינת התקשרויות בהיבט של חוק ההתיישבות בענף מפטמות לבקר.
קריטריונים אלה יהוו כלי עזר בידי הממונה, על מנת להחליט במקרים פרטניים (אם בצורה של בקשה לקבלת היתר ואם כדו"ח אירוע במסגרת פעולות אכיפה) האם המחזיק בקרקע המפעיל מפטמה, מחויב בקבלת היתר.