החקלאות היא ענף כלכלי חיוני העוסק בייצור בשני אופנים עיקריים: גידולים צמחיים - תבואות, ירקות, מטעים וגידולים אחרים; וגידול, אחזקה וטיפוח בעלי חיים, כולל בעלי כנף ודגים. החקלאות הנה ענף דינאמי ביותר, בעל צמיחה מהירה כתוצאה משינוי בטכנולוגיה החקלאית, תגובה לתנאים סביבתיים משתנים (אקלים, קרקע, היצע המים) שינוי בתנאי השיווק ועוד. 
הצורך בשמירה על התחרותיות בענף מחייב חתירה מתמדת ליעילות בייצור. צורך זה כולל פיתוח חקלאות מתוחכמת הנשענת על ידע ומשתמשת בו בכדי להביא לייצור יעיל ואיכותי ככל הניתן ליחידת שטח ומים, תוך שימוש מבוקר במשאבי טבע. לצד ייצור מזון וחומרי גלם, יש לחקלאות בישראל תרומות ציבוריות חשובות, ביניהן: שימור ושמירה על הקרקע, אספקת תעסוקה, שמירה על אורח החיים הכפרי, שמירה על רצף שטחים פתוחים, אקולוגיה, ערכי נוף ומורשת, ועוד. טיפוח חקלאות רב-תפקודית, המשיאה את מגוון תועלותיה, הנו נדבך יסודי בפיתוח בר קיימא של החקלאות והכפר.

קיומה ופיתוחה של חקלאות מודרנית ומתקדמת מחייב הקמת מבנים חדישים ומרווחים העומדים בדרישות השיווק ואיכות המוצר ונתמכים במבני שירות ראויים. היקפי העיבוד והייצור החקלאי הנדרשים לפרנסת החקלאי עולים בעקביות. בנוסף, היקפי הבנייה לגידול בעלי חיים עלו בשל הדרישות לקירוי חצרות והצורך לעמוד בדרישות איכות הסביבה. מתוך כל אלה ובהתייחס לעובדה כי השטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים קיימת מצד אחד חשיבות לשמור את מרב האפשרויות לפעילות חקלאית לסוגיה ומצד שני להתוות עקרונות לפיתוח החקלאי. השימוש במבנים חקלאיים הנו נגזרת של מגמת השיפור והייעול של הייצור החקלאי והוא תורם להגדלת היבול ליחידת שטח, לחיסכון במים, להגנה מפני מזיקים ונזקי אקלים, לוויסות עונת ההבשלה של הפרי, ועוד.
 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר קידם את תכנית ג/21904, תכנית מפורטת למבנים חקלאיים במחוז צפון, אשר החליפה תכנית ישנה ולא מעודכנת למבנים חקלאיים (ג/6540). התכנית מאפשרת הוצאת היתרי בנייה למגוון רחב של מבנים חקלאיים על מנת לאפשר את הפיתוח החקלאי העדכני ככל הניתן. כל זאת תוך שמירה קפדנית על השטחים הפתוחים ואיכות הסביבה.

התכנית הובלה וקודמה ע"י האגף לתכנון ופיתוח הכפר, בשיתוף פעולה של לשכת התכנון מחוז צפון ובסיוע יעד אדריכלים.