תכנית פיתוח הכפר

​​​​​​​​​​​מטרות התכנית

 • חיזוק הקהילה הכפרית.
 • גיוון הבסיס הכלכלי של הכפר, תוך ייצוב ופיתוח החקלאות כענף כלכלי ייחודי.
 • שמירה על שטחים פתוחים וערכי סביבה ונוף, הן טבעיים והן מעשה ידי אדם ושילובם עם המרחב הכפרי.
 • עיצוב ופיתוח הכפר בישראל על סוגיו השונים, כצורת יישוב ייחודית בעלת אופי כפרי.
 • התאמת המבנה הסטאטוטורי והפיזי של היישובים לשינויים הארגוניים והמבניים ולרוח הזמן.

פעולות המשרד בתחום פיתוח הכפר כללו סיוע להכנת תכניות אב ומתאר, כמרכיב עיקרי לשם הסרת חסמים והכוונת פיתוח המרחב הכפרי על ידי:

 • התווית כיווני הפיתוח העתידיים נוכח השינויים הרבים והתמורות שחלו במרחב הכפרי בשנים האחרונות.
 • כלים להסמכת ועדה מקומית לאישור תכניות מפורטות על בסיס קיומה של תכנית מתאר עדכנית.
 • קידום מעמדן התכנוני של המועצות האזוריות, באופן שיתרום לפיתוח האזור ויישוביו.


התוצרים המצופים

תכניות מתאר מאושרות לכל מרחב התכנון המקומי או לכל תחומי המועצה האזורית.

 • תכניות אב נושאיות לפיתוח המרחב הכפרי שתתווינה מדיניות פיתוח אזורית לישובים ולמרחב הכפרי.
 • תכניות אב ומתאר שתצענה "סלי פרויקטים" שיהוו תשתית לפיתוח המרחב הכפרי.
 • בסיס מידע "כפרי - אזורי".

היקף הסיוע לתכניות אב ומתאר נקבע על ידי נוהל עבודה שמפורסם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתעדכן מדי שנה. תכניות לפיתוח בר קיימא היוו חלק ממרכיבי הסיוע לאחר שמרכז המועצות האזוריות יזם קידומן של תכניות אב לפיתוח בר קיימא על ידי איגום תקציבים.

המשרד הינו שותף מלא לנושא ורואה בתכניות הללו אמצעי לזיהוי המרחב הכפרי כמרחב איכותי. התכניות יתנו בידי המועצות האזוריות יכולת לניהול ושמירת איכויות המרחב הכפרי, לרבות המשך קיומה של החקלאות, בהתחשב במגבלות הגנת הסביבה ועל מנת שהמרחב הכפרי ימשוך ויממש את הפוטנציאל לפיתוח תיירותי.

תכניות יישוביות העוסקות בישוב כולו, בהתייחס לתהליכי שיוך דירות או רקע להסדרת החלקות במסגרת החלטת מנהל מקרקעי ישראל מס' 979, היוו נדבך נוסף במסגרת הסיוע. דמותו של הישוב הכפרי תושפע מיישום ההחלטות הנוגעות לשינוי ארגוני ומהותי במבנהו. החלטה מס' 751 משייכת את בתי המגורים לחברים בקיבוץ המתחדש, החלטה מס' 979 מגדירה את מתחמי המגורים במושב ובקיבוץ (מתחדש ושיתופי). החלטות אלה מחייבות הכנת תכניות המחלקות את הישוב למתחמים ומגרשים.

פיתוח נופי סביבתי הינו נדבך חדש בתכנית והוא הופעל לראשונה בסוף 2007. נושא נוסף הינו הסיוע להדרכה וקורסים בתחום פיתוח הכפר.

תכנית פיתוח הכפר בישראל 2020-2015