2015

​​​הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנים 2017-2015

לתשומת לב!
מועד הגשת בקשות התמיכה, בנוהלי פיתוח הכפר, לשנים 2017-2015, נדחה לתאריך 1 באפריל 2015.
הנכם מתבקשים להגיש בקשות לתמיכה לשנים 2015 – 2017.
ככל שהבקשה הנה לפעילות שנתית חוזרת - יש להגיש אותה כעת. לכל שנה תוגש בקשה נפרדת ויש לציין זאת בשם הבקשה. (דוגמה: פסטיבל הכפר היפה לשנת 2015).

לא יפורסמו נוהלי תמיכה נוספים לשנים 2016 ו-2017. המשרד יהיה רשאי לפרסם נוהל תמיכה נוסף אם תישאר יתרה תקציבית או שיתקבל תקציב נוסף, לאחר אישור כל הבקשות שעמדו בתנאי הסף, בכל אחת מהשנים. בחלק מהנהלים שיעור השתתפות המשרד יקבע ע"פ האשכול הסוציו אקונומי של הרשות המקומית, ע"פ מדד חברתי כלכלי 2008, למ"ס, מצ"ב הקובץ

שימו לב כי הנוהל והנספחים המפורסמים כעת הם העדכניים ביותר ואותם יש למלא, מי שמילא גרסאות קודמות, מחובתו למלא שוב את גרסת הנספחים הממוחשבים בלבד. רק טפסים ממוחשבים יתקבלו.
 
הנחיות למילוי הנספחים:

את קובצי הנספחים יש למלא על-גבי הטפסים הממוחשבים המצורפים (לא באופן ידני), מצ"ב קובץ הנחיות למילוי הנספחים. לאחר מכן יש להדפיס את הקבצים המלאים ולצרף ליתר הטפסים.


 
הכנת תכניות במרחב הכפרי

לנוהל לחצו כאן
לנספחים  (הכנת תכניות במרחב הכפרי)


פיתוח מוקדי משיכה במרחב הכפרי
לנוהל לחצו כאן
לנספחים (פיתוח מוקדי משיכה במרחב הכפרי)

קורסים והדרכות
לנוהל לחצו כאן
לנספחים (קורסים והדרכות)

קידום מכירות/פסטיבלים בנושא תיירות כפרית חקלאית

לנוהל לחצו כאן
לנספחים (קידום מכירות/פסטיבלים בנושא תיירות כפרית חקלאית)


מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה בעסקים קטנים

לנוהל לחצו כאן
לנספחים (מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה בעסקים קטנים)

להחלטת רשות מקרקעי ישראל
לרשימת כפרי נוער חקלאיים
 
 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020