משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בשדרוג לולי ההטלה בישראל. זאת, הן מטעמים של בריאות הציבור, בריאות בעלי החיים ורווחתם והן מטעמים נוספים, כגון: הגנה על הסביבה והפחתת יוקר המחייה.

מדיניות המשרד בעניין שדרוג הלולים באה לידי ביטוי, בין היתר, בהוראות המעוגנות מידי שנה בתקנות המועצה לענף הלול בעניין מכסות הטלה. כך למשל, בשנים האחרונות עוגנה בתקנות הוראה בדבר תוספת מכסה בהיקף של 100,000 ביצים למגדלים שהעתיקו את הגידול שלהם, באותה שנת תכנון, ללולים חדשים, בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות. בהקשר זה יודגש כי התקנות הן שנתיות ולא ניתן לומר אלו הוראות יעוגנו בהן בכל שנה וכי טרם הותקנו תקנות חדשות לשנת 2019, כאשר בשלב זה, בהתאם לחוק יסוד: הכנסת, התקנות שהותקנו לשנת 2018 ממשיכות לעמוד בתוקפן עד תום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת.  
בנוסף על האמור לעיל, לשנת 2019, הוחלט לקדם מהלך להעתקת הגידול ללולים חדשים ומודרניים, באמצעות פיתוח משטחים למתחמי לולים במימון ממשלתי.

ריכוז הערות הציבור נוהל תמיכה למשטחים לשם הקמת לולי הטלה