2013

 

 

רשימת הקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/reshimat_hakzaot_ovdim_zarim.aspxרשימת הקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2014רשימת הקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2014
הודעה לחקלאים וללשכות הפרטיות בחקלאות אודות פרסום קובץ הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/foreign_workers_heterim.aspxהודעה לחקלאים וללשכות הפרטיות בחקלאות אודות פרסום קובץ הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014הודעה לחקלאים וללשכות הפרטיות בחקלאות אודות פרסום קובץ הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים, קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 - הודעה לציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/tmicha_shtachim_ptuchim_2014_tyota.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים, קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 - הודעה לציבורתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014
מסמך הסבר לתקנות המים לשנים 2014-2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/hesber_takanot_maim.aspxמסמך הסבר לתקנות המים לשנים 2014-2016מסמך הסבר לתקנות המים לשנים 2014-2016
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/tikrat_hakzaa_idkun.aspxתקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםתקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ד-2014 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/water_draft_regulation_2014.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ד-2014 להערות הציבורטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ד
פתיחת מועד קצר נוסף להזמנת עובדים עונתיים מסרי לנקה לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/sri_lanka_workers_2013.aspxפתיחת מועד קצר נוסף להזמנת עובדים עונתיים מסרי לנקה לשנת 2013פתיחת מועד קצר נוסף להזמנת עובדים עונתיים מסרי לנקה לשנת 2013
נוהל תמיכה בשיקום, ייעול ופיתוח צנרת מים לחקלאות לצרכנים במגזר המיעוטים במסגרת "הסכם המים" לשנים 2013 - 2014 טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/tmicha_shikum_maim_draft.aspxנוהל תמיכה בשיקום, ייעול ופיתוח צנרת מים לחקלאות לצרכנים במגזר המיעוטים במסגרת "הסכם המים" לשנים 2013 - 2014 טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה בשיקום, ייעול ופיתוח צנרת מים לחקלאות לצרכנים במגזר המיעוטים במסגרת "הסכם המים" לשנים 2013
הודעה על האפשרות להגיש חוברות מפקד חקלאי לצורך שקילת מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/hovrot_mifkad_2014.aspxהודעה על האפשרות להגיש חוברות מפקד חקלאי לצורך שקילת מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014הודעה על האפשרות להגיש חוברות מפקד חקלאי לצורך שקילת מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014
רשימת מגדלי עופות להטלה (ביצים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/reshimat_megadlei_ofot.aspxרשימת מגדלי עופות להטלה (ביצים)רשימת מגדלי עופות להטלה (ביצים)
שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/subsidia_petem_beitzim.aspxשיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2013שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2013
רשימת יצרני חלב (בקר, כבשים עיזים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/milk_producers_List.aspxרשימת יצרני חלב (בקר, כבשים עיזים)רשימת יצרני חלב (בקר, כבשים עיזים)
הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/elongation_Foreign_workers.aspxהארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאותהארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/gush_katif_Foreign_Workers.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2013נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2013
הודעה על תקופת התארגנות ליציאתם מישראל של עובדי חקלאות זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/hetargenot_ovdim_zarim.aspxהודעה על תקופת התארגנות ליציאתם מישראל של עובדי חקלאות זריםהודעה על תקופת התארגנות ליציאתם מישראל של עובדי חקלאות זרים
שיעורי סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/chok_galil_qrt3_2013.aspxשיעורי סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2013שיעורי סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2013
בחינת סוגיית הקצאת שטחי מרעה - פנייה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/Grazing_land_Public comments.aspxבחינת סוגיית הקצאת שטחי מרעה - פנייה להערות הציבורבחינת סוגיית הקצאת שטחי מרעה - פנייה להערות הציבור
לוח זמנים לביצוע איזון תיקים בענף החקלאות לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/ezun_tikim_2013.aspxלוח זמנים לביצוע איזון תיקים בענף החקלאות לשנת 2013לוח זמנים לביצוע איזון תיקים בענף החקלאות לשנת 2013
תאריך אחרון להגשת בקשות להקצאות מים לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/niud_maim_2013.aspxתאריך אחרון להגשת בקשות להקצאות מים לשנת 2013תאריך אחרון להגשת בקשות להקצאות מים לשנת 2013
שיעורי תשלום סובסידייה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/chok_galil_qtr_2.aspxשיעורי תשלום סובסידייה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2013שיעורי תשלום סובסידייה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2013
הכנס ה 21 של האגודה הישראלית למדעי המרעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/madae_mirea_2013.aspxהכנס ה 21 של האגודה הישראלית למדעי המרעה
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5177 מיום 21.10.12https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/niud_michsot_chalav_mishpachti.aspxניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5177 מיום 21.10.12ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 5177 מיום 21.10.12
הארכת תשלום אגרות בקשה ואגרה שנתית להעסקת עובדים זרים עד לתאריך 25.4.13https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/agra_ovdim_zarim.aspxהארכת תשלום אגרות בקשה ואגרה שנתית להעסקת עובדים זרים עד לתאריך 25.4.13הארכת תשלום אגרות בקשה ואגרה שנתית להעסקת עובדים זרים עד לתאריך 25.4.13
נוהל תמיכה מחלת קטרת העור - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/Lumpy_Skin_Disease_Draft.aspxנוהל תמיכה מחלת קטרת העור - טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה מחלת קטרת העור
נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2013/Pages/niud_michsot_bakar_2013_2016.aspxנוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016 - טיוטה להערות הציבורנוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016 - טיוטה להערות הציבור