ענף החלב - מנהל תחום ענפי החי מופקד על יישום שוטף של מדיניות המשרד בנושא הענפים לשוק המקומי מהיבטים של מכסות ייצור, הובלה וניהול רפורמות במבנה הייצור והשיווק של ענפים לשוק מקומי, מדיניות מחירים (ליצרן ולצרכן), טיפול בעודפי תוצרת, היבטים סביבתיים (בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה), נושאים הקשורים לתקני איכות של התוצרת, שיווק התוצרת, רישוי משווקים סיטונאים בענף הלול. קיום קשרי עבודה הדוקים עם יחידות המשרד, מועצות הייצור וארגוני מגדלים, משרדי ממשלה, גופי צרכנות ועוד. כמו כן מופקד על צוות יישום מחיר מטרה בענף החלב לבקר ומעביר את ההמלצה לממונה על פיקוח המחירים של משרד החקלאות. תכנון ומכסות ייצור, ריכוז ועדת יישום עדכון  מחירים ליצרן (מחיר מטרה). חבר בוועדת מכסות במועצת החלב, המשך לווי מנגנון הניוד של מכסות ייצור באמצעות מכרזה במועצת החלב, חבר בוועדת תכנון במועצת החלב – לתכנון משטר המכסות לאור תמורות הקיימות מצד הביקוש ההיצע ויכולת הייצור לטווח הארוך והקצר.

ענף הלול וענף ההטלה - תכנון, הפעלת הרפורמה בענף הלול (להוצאת מתחמי הגידול מחוץ לאזור המגורים), קביעת כללים לכניסת יצרנים חדשים לענף. לווי ובקרה על הסדרים ענפיים (פטם, הודו, הטלה) לוויסות הייצור השנתי, טיפול שוטף בחוק הגליל מול מועצת הלול.

 מרעה - ניהול התמיכות לאחזקת שטחים פתוחים באמצעות עדרי בקר וצאן במרעה, ריכוז ועדת התמיכות פרסום נהלי תמיכה וטיפול שוטף בבקשות התמיכה.

שמיטה - שמיטה מתקיימת כל 7 שנים/
בשנת השמיטה חלות מספר מגבלות הלכתיות וקיימות מספר אפשרויות העומדות בפני החקלאי ליישום בשנה זו. משרד החקלאות מרכז את הטיפול בכל ההיבטים שנוגעים לשנת השמיטה על מנת לאפשר כמה שניתן אספקת תוצרת לכל המגזרים במהלך שנה זו, הן בהיבט הצרכני – לכשרויות השונות, והן בהיבט היצרני –החקלאות והחקלאי בפרט.
משרד החקלאות מרכז את ועדת השמיטה הממלכתית הבין משרדית.

ההיבטים הנדרשים להתייחסות:

  • היתר מכירה
  •  אוצר בית הדין
  • השבתת משקים
  • איסום שנה שישית
  • משתלות
  • הקמת בתי צמחיה במגזר הלא יהודי
  • הסבת בתי צמיחה למצע מנותק במגזר היהודי