הפעילות בתחום חוק הגליל:

1. במטרה לחזק את ההתיישבות החקלאית במרום הגליל, נקבעו בחוק הגליל, התשמ"ח - 1988 (להלן - חוק הגליל) מספר הטבות ייחודיות לבעלי מכסות לייצור פטמים וביצי מאכל באזור זה, והן: השלמת מכסה עד לכמויות הקבועות בחוק ומתן סובסידיה בגין ייצור בפועל של ביצי מאכל או פטמים.

2. באשר לזכאות לסובסידיה, נקבעו בחוק הגליל מס' תנאים מצטברים, ובהם: קביעת מכסה אישית למגדל או למי שהוא חליפו ומגורי קבע במרום הגליל,  כאשר ביחס לזכאים בהתאם להחלטות ממשלה מס' 838, 4829, 1626 (להלן – מכסות הטלה), הדרישה היא למגורי קבע ביישוב בו נמצא המשק.

3. אנו ברשות לתכנון בודקים שאכן המגדלים מתגוררים במרום הגליל ועומדים בתנאים לקבלת זכאותם.

4. כמו כן מפעם לפעם מתעדכנים הנהלים למתן תשלומי הסובסידיה ואנו מכינים נהלים בהסתמך על מקרים חריגים ובשיתוף המועצה לענף הלול.