הפעילות בתחום חוק הגליל תשמ"ח 1988

  1. במטרה לחזק את ההתיישבות החקלאית במרום הגליל נקבעה בחוק הגליל הטבה ייחודית לבעלי מכסות לייצור ביצי מאכל ולמגדלי פטם (תשלום סובסידיה עבור גידול בפועל). 
  2. חוק הגליל קובע מספר תנאים כתנאי לקבלת ההטבה (היקף הגידול, מקום מגורי הקבע של המגדל ועוד). אנו באגף לגורמי ייצור בודקים, בשיתוף עם המועצה לענף הלול, האם מגדל עומד בתנאי החוק לקבלת ההטבה. משכך, ובהתאם להוראות חוק הגליל, נדרשים המגדלים הטוענים לזכאות למלא אחת לתקופה הצהרת פרטים אישיים וכן לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על עמידתם בתנאי החוק. 
  3. ככל שבדיקתנו תעלה כי מגדל אינו זכאי לתשלומים שקיבל, יופסקו התשלומים לאלתר, והמגדל יידרש להשיב את הכספים שקיבל. 
  4. כמו כן, האגף מפרסם נהלים בנוגע לתשלומי ההטבה, אשר מתעדכנים מעת לעת.