גידולי שדה
היחידה מטפלת באופן שוטף ביישום מדיניות הממשלה בגידולי שדה (בעיקר גידולי בעל) כאמצעי לשמירה על שטחים פתוחים בהיקף של כ – 1.5 מליון דונם.
מתוכם היקף גידולי הבעל תופס כ-950 אלף דונם המהווים כרבע מסך השטח המעובד של מדינת ישראל
היחידה פועלת באופן שוטף, בשני מישורים על מנת להבטיח המשך עיבוד שטחים אלה:
1.השתתפות בפרמיה במסגרת ביטוח הכנסה.
2.רגולציה של הענף במסגרת מכרז לאחסון ומימון מלאי חירום של חיטה למאכל.

ביטוח הכנסה  לחיטה ושעורה בבעל
משנת קציר 2009/10 מופעל ביטוח הכנסה לחיטה ושעורה בבעל.  מדי שנה היחידה מפרסמת קול קורא. הממשלה משתתפת בפרמיה בשיעורים שונים בהתאם לאזורי הארץ. חלה עליה משמעותית בכמות הדונמים שמבוטחת ע"י המגדלים, ורובם  המכריע של השטחים מבוטחים.

ניהול מלאי חירום
היחידה אחראית על קיום מלאי חירום של חיטה למאכל ושל גרעיני מספוא במדינת ישראל. היחידה אחראית על ניהול תקציב המשרד לנושא משק לשעת חירום של חיטה ומספוא. במסגרת זו היחידה מפרסמת מכרזים לאחסון ומימון מלאי חירום לסוגיו. מכרזים אלה מתפרסמים בעיתונות ובאינטרנט, הן באתר זה והן באתר לשכת הפרסום הממשלתית. היחידה מפעילה יחידה לפיקוח ובקרה לבדיקת קיום המלאים ואיכותם.
 
יבוא גרעינים
היחידה מרכזת את נתוני יבוא הגרעינים למדינת ישראל, דו"ח בנושא מתפרסם באתר. מנהלת התחום הינה רשות מוסמכת ואחראית להוצאת כל רישיונות היבוא של חיטה למאכל וחיטה למספוא למדינת ישראל.
בעת הצורך, מפעילה היחידה מנגנון לינקג' לרכישת החיטה המקומית, וקובעת מדי חודש את מחיר החיטה המקומית - מחיר הלינקג'.
שדה חיטה