מים

משק המים נמצא במשבר מזה מספר שנים. החל משנת 1999 מתבצע קיצוץ מהותי במכסות המים השפירים לחקלאות, על פי החלטת רשות המים. הקיצוץ הנו ממכסות המים השפירים במערכת התלת אגנית, כ – 980 מלמ”ק (מכסת 1989).סך צריכת המים בחקלאות, טרם הקיצוץ בשנת 1998, היתה כ – 1280 מלמ"ק, מהם כ – 250 מלמ"ק מי קולחין ועוד כ – 200 מלמ"ק מים טבעיים מאזורי הפקה "סגורים" (מים שפירים, מליחים ואחרים).
בשנים 2001-2003 הוחלט על קיצוץ של 50% במים לחקלאות והחקלאים היו זכאים להגיש בקשות לתמיכה בגין הקיצוץ.בשנת 2003, לאור החורף הגשום של אותה השנה והשנה שקדמה לה, הוחלט ברשות המים להוסיף כמות של 73 אלמ"ק המיועדים לחקלאות. הכמות הנוספת הוקצתה לצרכנים על פי אחוזי קיצוץ שונים משנים 2001 ו- 2002, בעזרת מודל קיצוץ. בשנת 2004, לאור הנתונים ההידרולוגיים ומצאי המים הוחלט ברשות המים להקצות לחקלאות כמות מים שפירים של כ – 630 מלמ"ק.על פי החלטת רשות המים, לא היה קיצוץ באזור אגן ההיקוות של הכנרת ועל המים המופקים מאגני מי התהום באותו אזור היה קיצוץ של כ- 20%. בשאר אזורי המערכת התלת אגנית הוחל קיצוץ של כ – 50%. בשנת 2005 הוחלט ברשות המים להקצות לחקלאות כמות של 640 מלמ"ק מים שפירים במערכת התלת אגנית. באזור אגן ההיקוות של הכנרת הקיצוץ היה בשנה זו בשיעור של כ- 25% והקיצוץ ביתר אזורי המערכת התלת אגנית היה בשיעור של כ- 40% מהקצאות 1989.