נוהלי תמיכה

​​​

 

 

טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspxטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/shtachim_ptuchim_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/noal_tmiha_mitnadvim.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019
עדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_kitzuz_maim.aspxעדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018
נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_maim_2018.aspxנוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018
נוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_kabul.aspxנוהל תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_israelim_2017_2019.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_shtacim_ptuchim.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2018
נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון) אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maale_kineret.aspxנוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון) אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017
נוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_ovdim_zarim_2017.aspxנוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_bechaklaut_2017.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maim_2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Tmich_Shtachim_Ptuchim2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Matan_Maanakim_Hachlata2017.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014
עדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_ois_sofi.aspxעדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Hechzer_Mas_Maasikim31072016.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורהודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל המענק. הטיוטה להערות הציבור - מעודכנת ליום 31/7/16 שעה 08:00
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_oz_onatim_2016_2108.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016
נוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_zeitim_leshemen.aspxנוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמן
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_zarim_gush_katif_2016.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Israeli_workers_2015.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015נוהל תמיכה
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Wheat_for_food_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/eggs_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזהוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
עדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_yevu_chite.aspxעדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014